สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly)

30/10/52


สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly)

เป็นหนึ่งใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ

สมัชชานี้ประกอบด้วยสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศ แต่ละประเทศมีสิทธิออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น
(ทุกประเทศมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือไม่)

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นที่ประชุมและ

- ถกปัญหาต่างๆที่เข้าสู่วาระการประชุม
และ
-เพื่อแสดงความเห็น
-ให้คำปรึกษา
-ข้อสงสัย
-ข้อแนะนำ
-ตลอดจนข้อโต้แย้ง แก่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม สมัชชาแห่งนี้จะไม่พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากคณะมนตรีความมั่นคงเอง

อนึ่ง ความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นก็คือ เรื่องมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

กล่าวคือ มติของสมัชชาแห่งนี้ไม่มีสภาพบังคับใดๆในทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิก ผลของมติเป็นเพียงการแสดงออกร่วมกันของประเทศสมาชิกเท่านั้น

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะมีการประชุมขึ้นทุกปี เปิดสมัยประชุมในวันอังคารของสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนและมักปิดสมัยประชุมในช่วงคริสต์มาส อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้หากมีการร้องขอจากคณะมนตรีความมั่นคงหรือจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่มีประเด็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและสันติภาพของประชาคมโลก

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเฉพาะในการจัดทำงบประมาณของสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการบริจาคจากประเทศสมาชิกทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับโควตาตามข้อตกลง ประเทศที่บริจาคเงินสูงที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยมีจำนวนเงินคิดเป็น  22  % ของงบประมาณทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น