ข้อสอบโท นิติ มธ. ปี 2551

1/11/52

กม.แพ่ง

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางสัญญากับความรับผิดทางละเมิด และตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เป็นทั้งความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดทางละเมิดที่ทับซ้อนกันโดยปรับหลักกฎหมายประกอบให้ชัดเจนด้วย (20 คะแนน)

กม.อาญา

2. จงอธิบาย " หลักกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง " และหากนำหลักนี้ไปใช้กับกฎหมายอื่นๆ นอกจากกฎหมายอาญาแล้วจะมีผลอย่างไร เช่น

ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 เรื่องการแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 ที่ว่า

" ข้อ 3 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่ทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทำการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกำหนดห้าปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรค " ( 20 คะแนน )

กม.มหาชน

3. จงอธิบาย " หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย " และอธิบายด้วยว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550รับรองหลักการดังกล่าวไว้ด้วยหรือไม่ อย่างไรท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2551 ที่วินิจฉัยว่า

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ......... ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เพราะการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้แสดงเหตุผลประกอบ ( 20 คะแนน )

กม.ระหว่างประเทศ

4. ความยินยอมของรัฐ ( Consent of State ) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ จงอธิบายตามที่ท่านเข้าใจพร้อมทั้งยกตัวอย่าง ( 20 คะแนน )

ช่วงเช้าสอบ กม.แพ่ง + กม.อาญา
ช่วงบ่ายสอบ กม.มหาชน + กม.ระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น