แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๒

5/12/52
ตามที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้ายได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ ๑ เพื่อคัดค้านการทำรัฐประหารของ


คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุขไปแล้วนั้น

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความเห็นต่อไปว่า หากต้องการให้การปฏิรูปประชาธิปไตยบรรลุเป้าหมาย มีความจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการตามครรลองของการปกครอ งในระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันเรายังคงเห็นการจำกั ดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนโดยวิธีการหลากห ลายรูปแบบ ยิ่งกว่านั้นยังมีการห้ามมิให้มีการชุมนุมกันเกินกว่ าห้าคนเพื่อแสดงความเห็นในทางการเมือง ทั้งที่การแสดงออกถึงความเห็นของประชาชนโดยสุจริตและ รับผิดชอบ มิว่าจะที่ไหน เมื่อไร หรือจำนวนเท่าใด ถือเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการก่อตั้งและพัฒนาปรับปรุงหลักการประชาธิปไตยอื่นๆ

โดยอาศัยฐานะความเป็นพลเมืองไทย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้ายขอเรียกร้อง ให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยุติการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน และขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามมิให้มีการชุ มนุมเกินกว่าห้าคนเพื่อแสดงความเห็นในทางการเมืองโดย เร็วที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร

คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น