แถลงการณ์ของ ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

5/12/52
แถลงการณ์ของ ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน หลังจากคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วม ( คตร. ) ภายใต้การนำของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีมติเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร และหลังจากนายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

เรา กลุ่ม ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

๑. ขอประณามแกนนำพันธมิตรที่ยึดสนามบิน โดยนำความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นตัวประกันเพื่อกดดันในทางการเมือง

๒. ขอประณาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดาและบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลาย ต่อความพยายามก่อรัฐประหารเงียบ

๓. ขอสนับสนุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อยุติการชุมนุมของพันธมิตรที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเพื่อธำรงไว้ซึ่งระบบระเบียบแห่งกฎหมายของบ้านเมือง

อนึ่ง หลังการยุติการชุมนุมที่สนามบินทั้งสองแห่ง หากมีการรัฐประหารหรือมีปฏิกริยาที่ส่อไปในทางรัฐประหาร เราจะยืนหยัดต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวและพลังปฏิกริยาต่อระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย โดยสงบ เปิดเผย และปราศจากอาวุธ อย่างถึงที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น